Świat otwarty dla przedsiębiorczych - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem


"Świat otwarty dla przedsiębiorczych"
Projekt ”Świat otwarty dla przedsiębiorczych” skierowany jest do osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu są prowadzone dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych w tym niesłyszących dwa moduły bezpłatnych zajęć mające na celu zapoznanie beneficjentów z techniką pracy z komputerem, obsługą użytkowych programów komputerowych, wykorzystania zasobów sieci Internet oraz zapoznanie z podstawami przedsiębiorczości pozwalającymi na lepszą orientacje w przepisach prawa dotyczących zatrudnienia, aktywnych metod poszukiwania pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej.
Powiat przemyski i miasto Przemyśl zamieszkuje 21 106 osób niepełnosprawnych z czego 719 to bezrobotni i poszukujący pracy, 16 234 to osoby bierne zawodowo o niskim poczuciu własnej wartości nie widzące możliwości znalezienia pracy i zmiany swego życia na lepsze.
Osoby niepełnosprawne a w szczególności osoby niesłyszące i słabosłyszące nie obsługują lub słabo obsługują programy komputerowe a ich znajomość podstaw przedsiębiorczości, zasad prowadzenia działalności gospodarczej jest mała. Jest to poważna bariera utrudniająca, a czasami uniemożliwiająca znalezienie pracy na wolnym rynku oraz założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Osobom niepełnosprawnym trudno jest znaleźć i utrzymać zatrudnienie, często pozostają bez pracy i perspektyw na lepsze warunki życia.
Znajomość technik pracy z komputerem, umiejętność wykorzystania Internetu do poszukiwania pracy, edukacji oraz rehabilitacji zwiększy aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Ogólnodostępne kursy, szkolenia są trudnodostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na barierę finansową oraz trudności w przekazywaniu wiedzy przez fachowców, którzy nie znając języka migowego ani psychiki osób niepełnosprawnych, nie potrafią nawiązać z nimi kontaktu słownego, a tym samym nie mogą przekazać im wiadomości.
Głównym zadaniem zajęć jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego poszukiwania pracy i uczestniczenia w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej oraz nabycie i doskonalenie umiejętności pracy z komputerem i obsługi użytkowych programów komputerowych i Internetu, wykazanie przydatności komputera jako narzędzia pracy. Nabycie nowych umiejętności zwiększy aktywność i kreatywności oraz wiary we własne możliwości zwiększy szanse na znalezienie pracy i zapobieganie poczuciu wykluczenia wśród młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Naszym celem jest też podniesienie świadomości społecznej w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem. Edukowanie osób niepełnosprawnych o możliwości egzekwowania przez nich równości wobec prawa oraz wyrobienie umiejętności orientacji w ciągle zmieniających się przepisach prawnych co zapobiegnie poczuciu bezradności.

Wróć do spisu treści