Charakterystyka projektu - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niesłyszących


Autorski projekt Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w ramach: "Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013" Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: "9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Krótka charakterystyka projektu

Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów niesłyszących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Przemyślu poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne oraz specjalistyczną opiekę pedagogiczno-psychologiczną.
Podwyższenie poziomu nauczania, wyrównywanie szans edukacyjnych umożliwi zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji potrzebnych podczas nauki szkolnej i ułatwi zdawanie zewnętrznych egzaminów. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niesłyszącnych oraz wsparcie psychologiczne pomoże uzyskać lepsze wykształcenie i zapobiegnie wypadnięciu z systemu oświaty co jest zgodne z celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
Planujemy prowadzenie zajęć indywidualnych oraz w 6-9 osobowych grupach przystosowanych do sposobu przekazywania i percepcji treści dydaktycznych przez uczniów niesłyszących. Realizacja projektu wpłynie na uatrakcyjnienie i unowocześnienie procesów dydaktycznych w jedynej na Podkarpaciu placówce dla młodzieży niesłyszącej.

Dla uczniów gimnazjum będą prowadzone:

dodatkowe grupowe zajęcia informatyczne dla gimnazjalistów, służące doskonaleniu umiejętności obsługi programów komputerowych i ich wykorzystania do zdobywania wiedzy, rehabilitacji i komunikacji;
indywidualne zajęcia „Rozwój sprawności językowej” dla uczniów służące doskonaleniu wymowy, rozwojowi słownictwa i umiejętności konstruowania samodzielnych wypowiedzi na zadany temat. Zajęcia „Rozwój sprawności językowej” dzięki doskonaleniu wymowy, poszerzaniu słownictwa i umiejętności konstruowania samodzielnych wypowiedzi na zadany temat przyczynią się do osiągania lepszych wyników w szkole i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie;
opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów mających problemy w nauce, agresywnych, sprawiających problemy wychowawcze mająca na celu kształtowanie motywacji do nauki, aktywnej postawy społecznej oraz zmniejszenie ilości problemów wychowawczych. Opieka pedagogiczno-psychologiczna przyczyni się do zapobiegania zachowaniom się agresywnym, niszczeniu mienia szkoły oraz przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty.


Dla uczniów liceum będą prowadzone:

dodatkowe grupowe zajęcia informatyczne służące doskonaleniu umiejętności obsługi programów komputerowych i ich wykorzystania do zdobywania wiedzy, rehabilitacji, komunikacji i poszukiwania pracy;
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego z elementami przedsiębiorczości umożliwią poznanie predyspozycji zawodowych, wybór dalszego kształcenia, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych: życiorysu, CV oraz autoprezentacji i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, poznanie procedur i umiejętności potrzebnych do otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dla każdego uczestnika zajęć zostaną opracowane indywidualne ścieżki rozwoju dotyczące predyspozycji zawodowych i wyboru kształcenia. Nabyte umiejętności zwiększą ich szanse znalezienia pracy na otwartym rynku. Zajęcia z doradztwa zawodowego dzięki ocenie predyspozycji zawodowych, pomocy w wyborze kształcenia i zawodu oraz umiejętności samodzielnego sporządzania życiorysu, CV oraz autoprezentacji i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą umożliwią samozatrudnienie lub dobre funkcjonowanie na otwartym rynku pracy.

Działania projektu mają na celu rozwój cech osobowych zwiększających aktywność i wiarę we własne siły, motywację do nauki, asertywność, umiejętność pracy w grupie, aktywnej postawy wobec dalszego kształcenia i przekonania, że uczniowie naszego Ośrodka poradzą sobie w każdej sytuacji życiowej. Podwyższenie poziomu nauczania, wyrównywanie szans edukacyjnych umożliwi zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji potrzebnych podczas nauki szkolnej i ułatwi zdawanie zewnętrznych egzaminów. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niesłyszących oraz wsparcie psychologiczne pomoże uzyskać lepsze wykształcenie i zapobiegnie wypadnięciu z systemu oświaty co jest zgodne z celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nauka umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych zwiększy szanse na znalezienie pracy i jest elementem budowania społeczeństwa informatycznego Działania projektu są zgodne z założeniami Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 2007-2013, Strategią rozwoju Województwa Podkarpackiego, Strategią Lizbońską oraz z Europejską Strategią Zatrudnienia.

Wróć do spisu treści