Statut SWN - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Działalność Stowarzyszenia


S T A T U T
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH -SWN

z/s W PRZEMYŚLU


Rozdział I
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN", zwane dalej Stowarzyszeniem.
§ 1
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm) oraz niniejszego statutu.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Przemyśl.
§ 3
Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2.Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudnić pracowników, w tym również własnych członków.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 6
Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy, realizowane w ramach zadań dotyczących:

1. integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
2. niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym,
3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji,
4. pomocy w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych,
5. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
6. poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych,
7. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
8. wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania,
9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
10. przeciwdziałania patologiom społecznym,
11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12. promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej,
13. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14. upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem,
16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
17. ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii,
18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
19. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji,
20. kształtowania wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej,
21. promowania działań szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:

1. działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu,
2. działalność wydawniczą,
3. organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali, wystaw, pokazów i odczytów,
4. organizację turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów, zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
5. prowadzenie rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
6. organizację biwaków, rajdów, wycieczek krajoznawczych,
7. organizację kursów języka migowego,
8. współpracę z firmami, instytucjami w zakresie rozpowszechniania informacji dotyczących osiągnięć technicznych i medycznych oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym,
9. prowadzenie poradnictwa,
10. działalność szkoleniową i edukacyjną,
11. współpracę z centralnymi i terenowymi ogniwami władz i organizacji,
12. występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
13. udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w różnorodnych formach,
14. współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
15. pomoc osobom niepełnosprawnym w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
16. aktywizację zawodową, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
17. współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,
18. propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań,
19. wspieranie materialne, szkoleniowe i doradcze szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
20. przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium naukowego uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce lub będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Rozdział III
Członkowie; ich prawa i obowiązki.
§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Do stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

§ 10
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem oraz złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 11

1. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
2. Uchwała odmowna powinna być podana na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Od uchwały odmownej ubiegającemu się o przyjęcie na członka przysługuje prawo odwołania się w terminie 1 miesiąca do Komisji Rewizyjnej.

§ 12
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu. Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu bądź wspierającemu godność członka honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.
§ 13
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 14
Prawa i obowiązki członków.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) regularnie wnosić ustalone składki członkowskie,
d) propagować działalność Stowarzyszenia,
e) chronić mienie Stowarzyszenia.

§ 15
Członek wspierający posiada prawa określone w §14 pkt.1 lit. c i d oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 pkt.2 lit. b oraz powinien wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.
§ 16
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto w momencie nadania godności jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.
§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) wykluczenie uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) zgonu,
f) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres minimum 1 roku. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

§ 18
Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta następuje uchwałą Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

§ 20

1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru Członków.

WALNE ZEBRANIE
§ 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego celów statutowych.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, jako sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz na dwa lata, a Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia. 5.Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w powyższym terminie, zwołuje je Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający z głosem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia pisemnie członków nie później niż 14 dni przed jego terminem.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 1/3 uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały w sprawie wyboru Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia zapada w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
4. W sprawach osobowych oraz na wniosek 1/10 obecnych członków uprawnionych do głosowania Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje 1 głos.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. uchwalanie zmian w statucie,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wymagana jest decyzja Walnego Zebrania Członków, nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.
9. Nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia.

ZARZĄD
§ 25

1. Walne Zebranie Członków w oddzielnych głosowaniach wybiera Prezesa i 4 członków Zarządu. Zarząd liczy 5 osób – członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka.
2. Zarząd spośród swego grona wybiera wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) upływu kadencji,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) odwołanie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
d) śmierci członka Zarządu.

§ 26
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. przyjmowanie nowych członków,
4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji,
5. przyjmowanie darowizn i subwencji,
6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7. zatrudnienie pracowników niezbędnych do realizacji celów statutowych, w tym członków stowarzyszenia i członków władz statutowych stowarzyszenia,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. skreślenie z listy członków,
10. przygotowywanie projektów planów działalności Stowarzyszenia oraz budżetu,
11. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
12. opracowywanie i przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności,
13.Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.

§ 27

1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż 2 razy do roku.
2. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność nie mniej niż połowy jego członków.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 28
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i składa się z 3 osób, nie będących członkami Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego.
§ 29

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Postanowienia § 25 pkt.3 i § 27 pkt.1,2 i 3 stosują się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności,
3. wskładanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
5. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
6. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie.

§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 32

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia, poza wnioskami wniesionymi na Władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
4. Zasadniczą metodą działania Sądu Koleżeńskiego jest mediacja między stronami konfliktu.
5. Sąd zamyka postępowanie, gdy strony dojdą do porozumienia, lub w przypadku braku tegoż, wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
6. Sąd może udzielić pisemnej nagany lub w szczególnych przypadkach wnioskować do Walnego Zebrania Członków o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
7. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
8. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie zwykła większością głosów.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) składki,
b) dotacje,
c) darowizny,
d) spadki,
e) zapisy,
3. Funduszami i majątkiem za wyjątkiem nieruchomości zarządza Zarząd.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Skarbnik lub dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Prezesa i Skarbnika.
5. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebranie Członków.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ODPŁATNA
§ 34
Działalność gospodarcza

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 35
Działalność odpłatna

1. Stowarzyszenie może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji kosztów bezpośrednich, a wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań nie może przekraczać 1,5 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.
2. Stowarzyszenie może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi.
3. Decyzję co do odpłatnego lub nie odpłatnego realizowania konkretnych działań z zakresu działalności pożytku publicznego każdorazowo podejmuje zarząd w drodze uchwały.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA
§ 36
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 37
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 38
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Postanowienia końcowe
§ 39
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


Wróć do spisu treści