Potrzeba pomocy - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum aktywizacji osób niepełnosprawnych przy SWN


Potrzeba pomocy niepełnosprawnym

        Województwo podkarpackie zamieszkuje 316.146 tys. osób niepełnosprawnych - jest to 15% ludności województwa, o wykształceniu: podstawowe nieukończone 8,17%, podstawowe ukończone 46,35%, zawodowe 21,15%, średnie 19,05%, policealne 1,72%, wyższe 3,34%. W powiatach przemyskim i miasta Przemyśl jest łącznie 21106 osób niepełnosprawnych, z czego pracujący to 4.153 osoby, bezrobotni i poszukujący pracy 719 osób, bierni zawodowo 16.234 osoby.
        Większość osób niepełnosprawnych posiada niskie kwalifikacje zawodowe, słabą orientację w ciągle zmieniających się przepisach prawa. Uskarżają się również na nieumiejętność prezentacji swoich zalet i możliwości zawodowych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.
Uwarunkowania te wpływają na powstanie zaniżonej samooceny, brak wiary we własne umiejętności, poczucie niższości, co wpływa na brak aktywności i kreatywności w chęci podnoszenia własnych kwalifikacji i poszukiwania pracy oraz brak aspiracji zawodowych. Osoby te czują się odrzucone przez społeczeństwo i skazane na życie na marginesie.
        Najczęstsze przeszkody utrudniające zatrudnienie osób niepełnosprawnych to: bariery architektoniczne, rodzaj niepełnosprawności, brak aspiracji zawodowych oraz słabe przygotowanie zawodowe.
Osoby te chcą podnieść swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach: komputerowych, administracji, księgowości i finansów z branży gastronomicznej, budowlanej, ogrodnictwa i stolarstwa, kursach kroju i szycia oraz doskonalących znajomość języków obcych.
Przed podjęciem pracy zawodowej, kursów szkoleń osoby niepełnosprawne chciałyby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i psychologa. Podczas uczestnictwa w zajęciach osoby niepełnosprawne potrzebują tłumaczy języka migowego, zapewnienia transportu na miejsca zajęć, zapewnienia opieki, w tym opieki osobie zależnej.

Opracowano na podstawie "Diagnozy z zakresu niepełnosprawności" przygotowanej w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie przez panią Agatę Pękala.

Wróć do spisu treści