Dokonania - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Działalność StowarzyszeniaStatus prawny organizacji

Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Przemyślu w dniu 16 listopada 1998 roku pod numerem 481 Rejestru Stowarzyszeń. Obecnie Stowarzyszenie wpisane jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000041415
Struktura organizacji

Stowarzyszenie jest niezależną samodzielną organizacją, nie posiadającą oddziałów ani kół terenowych. Jako Stowarzyszenie należymy do Podkarpackiej Wspólnoty Organizacji Socjalnych.
Władze Stowarzyszenia

- Walne Zgromadzenie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
- Sąd Koleżeński

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
Skład Zarządu


Prezes Zbigniew Berestecki
Wiceprezes Jadwiga Południak
Sekretarz Barbara Gorczyńska
Skarbnik Elżbieta Sobolak-Jurczenia
Członek Zarządu Beata Delendowska

Przy realizacji projektów pracują wolontariusze

- mgr Roman Ryba - surdopedagog - historyk
- mgr Danuta Kosiba - surdopedagog - logopeda
- mgr Lidia Sielska - surdopedagog
- mgr Maria Szymańska - surdopedagog - logopeda
- mgr Anna Wołczyk - surdopedagog
- mgr Elżbieta Wesołowska-Wajda - surdopedagog
- mgr Barbara Gorczyńska - surdopedagog
- mgr Bernardyna Anna Berestecka - surdopedagog
- mgr Krzysztof Hajduk - elektronik - surdopedagog

Charakterystyka Stowarzyszenia
Geneza Powstania Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN
W wyniku wcześniejszych doświadczeń wynikających z pracy zawodowej i społecznej grupa surdopedagogów, rodziców osób z wadą słuchu postanowiła utworzyć organizację pozarządową o nazwie Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących.
SWN powstało w celu pomocy osobom z wadą słuchu w przystosowaniu do życia we współczesnym świecie. Ponieważ utrudniony kontakt językowy ludzi niesłyszących jest przyczyną wielu trudnych do rozwiązania problemów powoduje, że sami nie mogą lub nie potrafią być rzecznikami rozwiązywania swoich problemów. Zadaniem Stowarzyszenia jest również działalność na rzecz podniesienia poziomu edukacji, zwiększenie aktywności, poczucia bezpieczeństwa oraz dowartościowanie osób niesłyszących, mających problemy z zaadaptowaniem się w środowisku ludzi słyszących.
Zmiany ustrojowe wymagają od jednostki przystosowywania się do ciągle zmieniających się warunków życia. Osoby niesłyszące przyzwyczajone do opieki instytucji państwowych, stanęły przed koniecznością częstego podejmowania decyzji, prezentowania siebie i swoich opinii oraz szeregu innych zachowań dotychczas nie praktykowanych. Ludzie pełnosprawni mają kłopoty z poradzeniem sobie z tymi wszystkimi "nowościami" życia a co można powiedzieć o osobach nie odbierających żadnych bodźców słuchowych. W efekcie przeżywają częste niepowodzenia, tracą wiarę w siebie, co może prowadzić do frustracji, zamknięcia tych osób we własnym gronie oraz do nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków. Powstanie Stowarzyszenia spotkało się z dużym zainteresowaniem osób z wadą słuchu, ich rodziców, opiekunów a także prasy i telewizji. Telewizja Rzeszów w aktualnościach regionalnych wyemitowała program informacyjny o powstaniu i zadaniach statutowych naszego Stowarzyszenia. Świadczy to o wadze i potrzebie powołania do życia stowarzyszenia niosącego pomoc, otuchę i informację osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.

Cele i zadania Statutowe Stowarzyszenia

- integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem społecznym słyszących,
- niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym i gospodarczym,
- popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji osób niesłyszących i słabosłyszących,
- pomoc w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych osobom niesłyszącym i słabosłyszącym,
- prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
- aktywizacja osób niesłyszących i słabosłyszących w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
- pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
- wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
- promowanie działań szkół i placówek oświatowowych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

Cele i zadania Statutowe realizujemy poprzez opracowane przez członków Stowarzyszenia programy, które w miarę pozyskiwania środków są wdrażane do realizacji Opracowane i wdrażane do realizacji są następujące programy:
Komputer moje narzędzie pracy
Cele programu:
przygotowanie osób niesłyszących do korzystania z techniki komputerowej; wykorzystanie Internetu do edukacji, rehabilitacji oraz do komunikowania się, uświadomienie osobom z wadą słuchu korzyści i niebezpieczeństw jakie niesie za sobą powszechna komputeryzacja; wskazanie nowych możliwości w uzyskaniu pracy, zainteresowanie osób niesłyszących techniką komputerową - łamanie barier technicznych; aktywizacja osób z wadą słuchu do zdobywania nowych kwalifikacji; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i dowartościowania; cel rewalidacyjny - rozwój słownictwa.
Festyn "Wszystkie Dzieci Są Nasze"
Cele programu:
propagowanie zdrowego stylu życia; zachęcanie rodzin do aktywnych form spędzania czasu wolnego; ukazanie dorobku artystycznego przemyskich placówek szkolnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na propagowanie dokonań młodzieży niepełnosprawnej; uaktywnienie środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych; aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; pobudzenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych; nawiązanie więzi wśród uczestników festynu; niwelowanie barier komunikacyjnych; zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Przemyśla, wychowanie komunikacyjne.
Już pływam
Cele programu:
stwarzanie uczestnikom zajęć rehabilitacyjnych jak najlepszych warunków niezbędnych do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach bezpieczeństwa podczas pobytu nad otwartymi akwenami, dodatnio wpływać na ogólny rozwój fizyczny, rozwijać zdolności ruchowe, kształtować podstawowe cechy motoryczne: siłę, wytrzymałość, szybkość i koordynację ruchową, prowadzenie zajęć oddechowych niezbędnych przy prawidłowym rozwoju mowy dzieci niesłyszących
Rozwój sprawności językowej
Cele programu:
kształcenie umiejętności porozumiewania się językowego, rozwijanie i kształcenie techniki mówienia, kształcenie umiejętności odbioru wypowiedzi słownej, rozwijanie sprawności pragmatycznej, sytuacyjnej i społecznej niesłyszących. integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem społecznym słyszących, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym i gospodarczym, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
Lokalne programy stypendialne
Cele programu:
materialne wspieranie w formie stypendiów naukowych uczniów oraz pełna integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, pozytywne motywowanie młodzieży do zdobywania wiedzy na wysokim poziomie i podnoszenia swoich kwalifikacji, stworzenie stałego mechanizmu promującego jednostki aktywne, stanowiące wzór do naśladowania, promowanie osób niepełnosprawnych chcących zdobyć wyższe wykształcenie, motywowanie szkół do uatrakcyjniania procesu nauczania.
Turnus rehabilitacyjny
Cele programu:
Przekazanie dzieciom wiedzy o otaczającym nas środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym. Nauczanie korzystania z różnych form spędzenia wolnego czasu oraz organizowania wolnego czasu. Działania zmierzające do podtrzymania poprawy dojrzałości społecznej, przestrzegania ogólnie przyjętych norm społeczno-moralnych, kształtowanie współżycia i integracji szczególnie dotyczy to dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niesłyszących, Poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej poprzez kształtowanie nawyków w zakresie higieny osobistej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, organizowanie ćwiczeń korekcyjnych i usprawniających możliwości psychoruchowe dzieci, wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym i psychoruchowym dziecka, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi bądź niesprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi. Integracja dzieci specjalnej troski z dziećmi pełnosprawnymi.
Świat otwarty dla przedsiębiorczych
Cele programu:
wskazanie nowych możliwości w uzyskaniu pracy, aktywizacja osób z wadą słuchu do zdobywania nowych kwalifikacji, sporządzanie diagnozy swoich mocnych i słabych stron, pisanie CV, zaznajomienie z obowiązującymi przepisami prawa, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, nauka prowadzenia negocjacji, wdrażanie do aktywnego udziału w pracach zespołu zgodnie z zasadami pracy zespołowej, planowanie inwestowania własnych pieniędzy, stworzenie pomysłu na działalność gospodarczą
Program Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu
Cele programu:
edukowanie osób niepełnosprawnych o możliwości egzekwowania przez nich równości wobec prawa; przybliżenie lokalnej społeczności problematyki osób niepełnosprawnych; pobudzenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych; prezentacja dorobku szkolnictwa specjalnego; uaktywnienie środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych; ukazanie dorobku artystycznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na propagowanie dokonań młodzieży niepełnosprawnej; popularyzowanie technik internetowych; integrowanie europejskiej społeczności niepełnosprawnej; aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społecznością lokalną; niwelowanie barier komunikacyjnych; aktywizacja osób z wadą słuchu do zdobywania nowych kwalifikacji; poprawianie sprawności fizycznej i stanu zdrowia; budzenie stałych zainteresowań turystyką; zapobieganie patologiom społecznym wśród osób niepełnosprawnych
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu
Cel programu:
Projekt ma na celu utworzenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu, w którym realizowane będą działania zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w PUP jako poszukujące pracy. W czasie 8 - godzinnej pracy biura Centrum będą dodatkowo prowadzone bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób niepełnosprawnych usługi w zakresie poszukiwania i pośrednictwa pracy, usługi wspierające dostęp do szkoleń udzielane na miejscu, drogą telefoniczną lub internetową. Projekt zakłada opracowanie materiałów metodycznych i informacyjnych - ulotki, plakaty oraz utworzenie portalu Internetowego. Działania mają na celu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację zawodową osób nie-pełnosprawnych poszukujących pracy, integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bierności zawodowej, podniesienie świadomości prawnej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uprzedzeniom i negatywnym stereotypom.

Najważniejsze dokonania

szybka rejestracja Stowarzyszenia,
pozyskanie i częściowe wyposażenie lokalu,
współpraca z innymi Stowarzyszeniami (Centrum Informacji Społecznej - CIS w Przemyślu, Towarzystwem Walki z Kalectwem o/w w Przemyślu, Centrum Piosenki Dziecięcej Działającym przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu),
pozyskanie lokalnych autorytetów,
współpraca z Urzędem Miejskim w Przemyślu,
współpraca z Powiatem Przemyskim Ziemskim,
założyciele i członkowie Podkarpackiej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
organizatorzy Festynu integracyjnego pt. "Wszystkie Dzieci Są Nasze", w czasie którego wystąpiło 280 wykonawców z przemyskich szkół podstawowych oraz Specjalnych Ośrodków dla Dzieci Niesłyszących i Upośledzonych,
wyposażenie pracowni do języka polskiego w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących w Przemyślu w pomoce dydaktyczne: albumy, mapy, kasety z lekturami szkolnymi oraz sprzęt elektroniczny,
zorganizowanie dla dzieci i młodzieży niesłyszącej pracowni komputerowej wyposażonej w: 15 zestawów komputerowych, drukarki laserowe, atramentowe, skaner, ksero.
połączenie pracowni komputerowej z Internetem za pomocą łącza SDI
zakup kamery video, która jest wykorzystywana podczas turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, zajęć dydaktycznych z dziećmi niesłyszącymi,
liczne informacje prasowe o działalności Stowarzyszenia, w których informujemy o naszej działalności i Naszych Darczyńcach,
program o naszym Stowarzyszeniu emitowany przez TVP S.A. oddział w Rzeszowie w bloku poświęconym osobom niepełnosprawnym - pt. "BARIERY", (fragmenty tego programu emitowane były w ogólnopolskiej TVP S.A. - Teleexpress, Panorama, Dziennik Krajowy),
pomoc rzeczowa dla osób niesłyszących - przekazanie dzieciom niesłyszącym 110 swetrów, wdzianek,
ufundowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów z Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Przemyślu,
przystąpienie do projektu Fundacji im. Stefana Batorego "Nie Jestem Sam" - Internet dla osób niepełnosprawnych
organizatorzy II i III Festynu integracyjnego pt. "Wszystkie Dzieci Są Nasze", w czasie których wystąpiło 350 wykonawców z przemyskich szkół podstawowych oraz Specjalnych Ośrodków dla Dzieci Niesłyszących i Upośledzonych,
przystąpienie do projektu Fundacji im. Stefana Batorego - Lokalne programy stypendialne "Równe szanse",
prowadzenie zajęć z zakresu informatyki dla młodzieży niesłyszącej w ramach programu " Komputer oknem na świat",
prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci niesłyszących w ramach realizacji programu "Rozwój sprawności językowej",
wyposażenie gabinetu logopedycznego w ramach projektu "Rozwój sprawności językowej",
sfinansowanie badań laryngologicznych dla dzieci niesłyszących z SOSW Nr 2 w Przemyślu,
sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla dzieci niesłyszących z I, II, III, IV, V klasy szkoły podstawowej z SOSW nr 2 w Przemyślu,
organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla 114 osób w Ustroniu Morskim,
ufundowanie 24 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich na okres dziesięciu miesięcy oraz 4 dotacji dla szkół na realizację najciekawszych zajęć pozalekcyjnych w ramach realizowanego projektu stypendialnego,
wyposażenie świetlicy dla dzieci niesłyszących w telewizor, kuchenkę mikrofalową,
założyciele i członkowie Podkarpackiej Wspólnoty Organizacji Socjalnych - POWOS,
koordynatorzy Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu,
przystąpienie do realizacji programu Pełnomocnika Rządu Do Spraw Niepełnosprawnych "Partner".
organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Dorobku Artystycznego Osób niepełnosprawnych - Jesteśmy w Europie - Przemyśl 2003,
organizacja konferencji naukowej - "Nowe trendy w kształceniu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem systemów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej",
organizacja wycieczki dla 49 osób niesłyszących w Pieniny i Tatry,
organizacja wycieczki dla 42 dzieci niesłyszących do Zakopanego,
uroczyste obchody 5 - ciolecia działalności statutowej Stowarzyszenia,
prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach realizacji programu "Rozwój sprawności językowych"
prowadzenie zajęć informatycznych w ramach realizacji programu "Komputer Oknem na świat",
prowadzenie zajęć w ramach realizacji programu "Świat otwarty dla przedsiębiorczych",
organizacja wycieczki dla 50 osób niesłyszących do Warszawy,
organizacja wycieczki dla 48 dzieci niesłyszących do Warszawy,
dofinansowanie zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci niesłyszących,
pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zakupu komputerów ze środków PFRON - dofinansowanie otrzymało 25 osób niesłyszących,
organizacja wycieczki dla 15 osób niesłyszących do Zakopanego,
pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na organizację "Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu",
otrzymanie lokalu od Prezydenta Miasta Przemyśla z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszenia przy ulicy Barskiej 15.


Nazwa banku obsługującego nasze Stowarzyszenie i numer konta:

Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszacych - SWN Przemyśl
Kredyt Bank S.A. O / Przemyśl
Nr konta 94 1500 1634 1216 3003 0394 0000


Mamy nadzieję, że nasza działalność spotka się ze zrozumieniem i życzliwością.

Wróć do spisu treści