Rekrutacja - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych






Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN z siedzibą w Przemyślu serdecznie zaprasza
do uczestnictwa w szkoleniach skierowanych do publicznych służb zatrudnienia oraz jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z niepełnosprawnym klientem, w realizowanym przez nas projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach "SPO RZL 2004 - 2006", Działanie 1.4:"Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego"
W ramach projektu: "Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego" odbędą się szkolenia dla 4 grup po 15 osób w zakresie:
 • Języka migowego - 120 godzin (kurs zakończony egzaminem),
 • Psychiki i potrzeb osób niepełnosprawnych, ich ograniczeń percepcyjnych i komunikacyjnych, przedstawienie i interpretacja przepisów prawa w kontekście osób niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy - 60 godzin.
Rekrutacja:
Projekt skierowany jest do osób pracujących w jednostkach organizacyjnych z terenu miasta Przemyśla oraz powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w: Urzędach Miejskich i Gminnych, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Urzędach Pracy, Ośrodkach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych, Szkołach, Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych, Centrach Planowania Kariery Zawodowej, Centrach Informacji Zawodowej, Agencjach zatrudnienia, Instytucjach szkoleniowych, Ochotniczych Hufcach Pracy.

Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń
Uczestnictwo dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest bezpłatne.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN, przy ulicy Barskiej 15 w Przemyślu, w dniach: poniedziałek i piątek 1300-1715, sobota 900-1230.
Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów - ekspertów w danej dziedzinie.
W trakcie zajęć każdy z uczestników otrzyma: materiały dydaktyczne i szkoleniowe.
Terminy szkoleń
 I grupa:	18 sierpnia 2006 r. do 1 grudnia 2006 r. II grupa:	15 grudnia 2006 r. do 15 kwietnia 2007r. III grupa:	4 maja 2007 do 12 sierpnia 2007 r. IV grupa:	31 sierpnia 2007 do 6 stycznia 2008 r. 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres:
Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN
37-700 PRZEMYŚL, ul. Barska 15,
fax (16) 679 00 28,
tel. (16) 679 00 28, kom. 604648839 w godzinach 930 - 1500


"Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego " tematyka szkoleń
 • Język migowy - 120 godzin (kurs zakończony egzaminem),
 • Nauka znaków daktylograficznych oraz podstawowych "migów" języka migowego umożliwiających porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi.
 • Psychika i potrzeby osób niepełnosprawnych, ich ograniczenia percepcyjne i komunikacyjne, przedstawienie i interpretacja przepisów prawa w kontekście osób niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy - 60 godzin (cztery moduły x 15 godz.)
I Moduł - prawny
Przedstawienie i interpretacja przepisów prawnych w kontekście osób niepełnosprawnych i pracodawców.
 1. Prawno - instytucjonalne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Rola instytucji administracji publicznej na rzecz osób niepełnosprawnych: pełnomocnika rządu do spraw niepełnosprawnych, PCPR, PUP, PFRON. Status osoby niepełnosprawnej: możliwość łączenia pracy z pobieraniem świadczeń, aktywizacja zawodowa, szkolenia.
 2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy dotyczące osób niepełnosprawnych: stopnie niepełnosprawności, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy. Rehabilitacja: uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnym.
 3. Uregulowania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych w UE. Strategia UE wobec niepełnosprawności. Rozwiązania instytucjonalne dotyczące osób niepełnosprawnych w wybranych krajach UE.
 4. Programy pomocowe dla osób niepełnosprawnych.
II Moduł - psychologiczny
 1. Specyfika psychiki osób niepełnosprawnych.
 2. Ograniczenia percepcyjne i komunikacyjne osób niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo i przewlekle chorych osób niepełnosprawnych.
 3. Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie wyrównywania deficytów fizycznych i rozwojowych
 4. Siła więzi rodzinnych.
 5. Wpływ niepełnosprawności na społeczne kontakty i aktywność środowiskową.
III Moduł - integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 1. Możliwość społecznej integracji osób niepełnosprawnych, społeczne kontakty osób niepełnosprawnych: potrzeba pomocy i możliwość jej zaspokojenia.
 2. Edukacja osób niepełnosprawnych.
 3. Społeczny wizerunek osób niepełnosprawnych: miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: stereotyp osoby niepełnosprawnej - metody przeciwdziałania.
 4. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, aktywności zawodowej i społecznej.
 5. Analiza danych statystycznych pokazujących aktywność i położenie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
 6. Działalność wybranych instytucji i organizacji na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 7. Wolontariat jako inna możliwość aktywności.
IV Moduł: pomoc osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy
Chroniony rynek pracy, otwarty rynek pracy, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 1. Chroniony rynek pracy, otwarty rynek pracy - charakterystyka. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i ich potrzeby.
 2. Korzyści dla pracodawców zatrudniajcych osoby niepełnosprawne.
 3. Metody i techniki poszukiwania pracy.
 4. Opracowanie indywidualnych bilansów predyspozycji i planów działania.
 5. Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych.
 6. Procedury związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.
 7. Doradztwo organizacyjno - prawne w zakresie działalności gospodarczej i rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
 8. Rozwiązywanie bieżących problemów prawnych: wydawanie decyzji, merytoryczna i formalna kontrola decyz
Wróć do spisu treści