Oferta centrum - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Centrum aktywizacji osób niepełnosprawnych przy SWN


Oferta "Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu"

Autorski projekt Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN "CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY STOWARZYSZENIU WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH W PRZEMYŚLU" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS jest realizowany w ramach: "Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006", priorytet: "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", działanie: "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", schemat: "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy".

Beneficjentami naszego projektu będą osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, mające problemy z wejściem na rynek pracy oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Grupy ostatecznych beneficjentów zgodne są z Sektorowym Programem Operacyjnym - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
W ramach projektu realizujemy politykę równych szans w dostępie do edukacji i rynku pracy, dlatego w grupach szkoleniowych zakładamy równy udział kobiet i mężczyzn.

W latach 2005-2007 planujemy objąć programem 4 grupy po 12 osób, które w "Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu" będą brały udział w zajęciach z zakresu:
1. Doradztwa zwiększającego potencjał zawodowy, umożliwiającego nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności oceny posiadanych predyspozycji i aspiracji zawodowych, doboru odpowiedniego kierunku szkolenia zawodowego oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego, prezentacji własnych walorów zawodowych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości i zwiększenia aktywności zawodowej.
2. Poradnictwa psychologicznego wspierającego indywidualny rozwój mający na celu zwiększenie poczucia własnej wartości, aktywności i kreatywności oraz nabycia lub doskonalenia umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych, istotnych z punktu widzenia rynku pracy.
Aby zwiększyć dostępność oferowanego przez "Centrum" doradztwa oferujemy dla osób biorących udział w zajęciach:
  • refundację zakupu biletów miesięcznych w celu umożliwienia dojazdu na zajęcia,
  • zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej lub osobie zależnej - refundacja kosztów wynajęcia opiekuna,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek dla uczestników zajęć (kawa, herbata, drożdżówki, ciastka)
Dla potrzeb projektu opracowaliśmy autorskie materiały metodyczne i informacyjne dostosowane do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących i słabowidzących.


Wróć do spisu treści