IV Walne zebranie - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Działalność Stowarzyszenia


PROTOKÓŁ
z IV WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN
odbytego dnia 24 CZERWCA 2006 r. w Przemyślu o godzinie 1000.
Porządek obrad:
 1. Wstęp
 2. Otwarcie obrad - powitanie przybyłych.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Zjazdowych.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN za okres od 19.06.2004 r. do. 23.06.2006 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 10. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
 11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia,
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej,
 13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 14. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia.
 15. Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych.
 16. Zakończenie obrad.
 17. Uroczysty obiad. foto1 foto2 foto3
Ad.1 Wstęp
Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godzinie 1000. Na ogólna liczbę 45 członków Stowarzyszenia na zebranie przybyło 28 członków.
Ad.2 Otwarcie obrad
Prezes Stowarzyszenia przywitał przybyłych członków i uznał zebranie za otwarte.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad.
Zaproponowany porządek obrad i Regulamin Walnego Zgromadzenia został przyjęty przez uczestników zebrania.
Ad.4 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Pani Jadwiga Południak zaproponowała skład Prezydium zebrania w osobach:
	Przewodniczący		-Zbigniew Berestecki 	Sekretarz			-Anna Kopacz 
Powyższy skład Prezydium zebrani zaakceptowali, w głosowaniu jawnym - głosów za 28.
Ad.5 Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia
Przewodniczenie obradom przejął pan Zbigniew Berestecki przedstawiając zgłoszone przez zebranych kandydatury do poszczególnych Komisji Zjazdowych:
Komisja Mandatowa:
	Jadwiga Południak 	Julitta Tymczyszyn 	Anna Wołczyk 
Skład powyższej Komisji przyjęty został w głosowaniu jawnym - 28 głosów za.
Komisja Mandatowa przeliczyła zebranych członków, sprawdziła zgodność z listą obecności. Komisja mandatowa stwierdziła, że liczba zebranych 28 członków (45 członków stowarzyszenia) umożliwia przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem i że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN z siedzibą w Przemyślu jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po dokonanych czynnościach komisja została rozwiązana.
Komisja Uchwał i Wniosków:
	Beata Jaworska 	Barbara Głowacka 	Danuta Kosiba 
Powyższy skład Komisji został przyjęty w głosowaniu jawnym, w którym 28 osób było za, 0 osób wstrzymała się od głosu, 0 głosów sprzeciwu.
Ad.6 Sprawozdanie Zarządu SWN
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN w Przemyślu przedstawił zebranym prezes ustępującego Zarządu Zbigniew Berestecki (sprawozdanie w załączeniu).
Ad.7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił p. Roman Ryba, sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego p. Anna Uchman (sprawozdania w załączeniu).
Ad.8 Dyskusja
 • Omówienie spraw bieżących oraz planów rozwoju stowarzyszenia.
 • Omówienie problemów związanych z możliwością pozyskiwania środków finansowych z Funduszu Norweskiego.
Wnioski zostały skierowane do Komisji Uchwał i Wniosków.
Wobec braku dalszych chętnych dyskusja została zamknięta.
Ad.9 Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w głosowaniu jawnym, 28 osób za.
Ad.10 Wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
W celu przeprowadzenia wyborów do władz Stowarzyszenia została wybrana Komisja Skrutacyjna w głosowaniu jawnym: liczba głosów za 25, przeciw 0, wstrzymało się 3.
Skład Komisji Skrutacyjnej:
	Tomasz Wołczyk 	Anna Uchman 	Elżbieta Wesołowska - Wajda 
Zgłoszono następujące kandydatury na Prezesa:
	Zbigniew Berestecki 
Lista kandydatów została zamknięta.
Na Prezesa Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym został wybrany:
	Zbigniew Berestecki 
liczba głosów za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Zgłoszono kandydatury na członków Zarządu:
	Elżbieta Sobolak - Jurczenia 	Jadwiga Sokołanko 	Barbara Gorczyńska 	Jadwiga Południak 	Beata Delendowska 
W związku z brakiem innych kandydatur lista kandydatów została zamknięta.
Na członków Zarządu zostały wybrane w głosowaniu tajnym następujące osoby:
	Elżbieta Sobolak - Jurczenia		głosów: 27 	Barbara Gorczyńska			głosów: 25 	Jadwiga Południak			głosów: 17 	Beata Delendowska			głosów: 23 
Zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej:
	Roman Ryba 	Dorota Wołczyk 	Monika Bielecka 	Beata Jaworska 
W związku z brakiem innych kandydatur lista kandydatów została zamknięta.
Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane w głosowaniu tajnym następujące osoby:
	Roman Ryba		głosów: 27 	Dorota Wołczyk		głosów: 23 	Monika Bielecka		głosów: 16 
Zgłoszono kandydatów do Sądu Koleżeńskiego:
	Julitta Tymczyszyn 	Anna Wołczyk 	Barbara Głowacka 	Adam Sokołanko 
W związku z brakiem innych kandydatur lista kandydatów została zamknięta.
Do Sądu Koleżeńskiego zostały wybrane w głosowaniu tajnym następujące osoby:
	Julitta Tymczyszyn		głosów: 28 	Anna Wołczyk		głosów: 26 	Barbara Głowacka		głosów: 22 
Podjęcie Uchwały zgodnie ze statutem Stowarzyszenia § 23 pkt.2 w sprawie wyboru Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
W głosowaniu tajnym w formie Uchwały Nr 1 zostały wybrane władze Stowarzyszenia:
		Prezes		-	Zbigniew Berestecki 
Członkowie Zarządu:
	-	Elżbieta Sobolak - Jurczenia 	-	Barbara Gorczyńska 	-	Beata Delendowska 	-	Jadwiga Południak 
Komisja Rewizyjna:
	-	Roman Ryba 	-	Dorota Wołczyk 	-	Monika Bielecka 
Sąd Koleżeński:
	-	Julitta Tymczyszyn 	-	Anna Wołczyk 	-	Barbara Głowacka 
liczba głosów za 28, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym statutem i regulaminem zebrania.
Ad.11 Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia
Na pierwszym swoim posiedzeniu ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia w składzie:
Zarząd:
		Prezes		-	Zbigniew Berestecki 		Wiceprezes	-	Jadwiga Południak 		Skarbnik		-	Elżbieta Sobolak - Jurczenia 		Sekretarz		-	Barbara Gorczyńska 		Członek		-	Beata Delendowska 
Komisja Rewizyjna:
		Przewodniczący	-	Roman Ryba 		Członek		-	Monika Bielecka 		Członek		-	Dorota Wołczyk 
Sąd Koleżeński:
		Przewodnicząca	-	Julitta Tymczyszyn 		Członek		-	Anna Wołczyk 		Członek		-	Barbara Głowacka 
Ad.12 Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych.
Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała:
Wnioski:
Raz do roku zorganizować wycieczkę dla członków SWN.
Wnioski zjazdowe zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Uchwały:
Uchwał Nr 1 zgodnie ze statutem Stowarzyszenia § 23 pkt.2 w sprawie wyboru Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 
Ad.13 Zakończenie obrad.
Wróć do spisu treści