Rozwijamy swoje umiejętności - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Program współfinansowany ze środków PFRON, w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wniosek składany w ramach Konkurs 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” z dnia 24-09-2018

Kierunek pomocy
2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie 1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek


Celem projektu „Rozwijamy swoje umiejętności” jest zwiększanie samodzielności, wspieranie rozwoju osobowego osób
niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem i niesłyszących dzięki udziałowi w zajęciach i szkoleniach umożliwiających nabycie i
doskonalenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z własnej niepełnosprawności.

Termin realizacji projektu
Rozpoczęcie 2019-04-01
Zakończenie 2022-03-31

Zadaniem projektu „Rozwijamy swoje umiejętności” będzie rehabilitacja osób niepełnosprawnych mająca na celu zwiększenia ich
samodzielności dzięki udziałowi w zajęciach wyrównujących dysproporcje edukacyjne i doskonalących umiejętności w zakresie radzenia
sobie z ograniczeniami wynikającymi z własnej niepełnosprawności, wzrost samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie. Bezpłatny
udział w działaniach projektu wyrówna szanse osób niepełnosprawnych dotyczące możliwości rehabilitacji i rewalidacji. Zwiększy ich
potencjał edukacyjny, zdrowotny umożliwiając łatwiejsze nabywanie kompetencji szkolnych i społecznych co zapobiegnie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych. Zajęcia indywidualne i grupowe będą się odbywały w czasie dostosowanym do możliwości
uczestników. Jedna osoba może uczestniczyć w kilku formach wsparcia - bezpośrednie zasadnicze - w zależności od rozpoznanych
potrzeb.

Formy wsparcia projektu:
1. „Już pływam” - zajęcia rehabilitacyjne na basenie.
 
2. „Rozwój sprawności językowej” - specjalistyczna opieka logopedyczna i surdopedagogiczna w postaci zajęć bezpośrednio skierowanych do niepełnosprawnych beneficjentów, umożliwi im rozwój mowy i słuchu, co zwiększy umiejętności komunikacyjne i stworzy im większe szanse edukacyjne i integracyjne.
 
3. „Komputer oknem na świat” - zajęcia komputerowe dostosowane do potrzeb niesłyszących umożliwiające poznanie technik pracy z komputerem, umiejętność wykorzystania Internetu do edukacji, rehabilitacji, zwiększą aktywność społeczną.
4. „Teatrzyk Pinokio” - zajęcia teatralne wszechstronnie rozwijające i aktywizujące, umożliwiające: rozwijanie osobowości, umiejętności uzewnętrzniania swoich przeżyć i potrzeb poprzez środki wyrazu (język, gest, mimika), umuzykalnienie, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie pamięci słownej, muzycznej, ruchowej, słuchowej.
5. "Jestem sprawny” - Zajęcia te pozwalające na wszechstronny rozwój fizyczny, poprawiają motorykę, szybkość, zwinność, siłę oraz wytrzymałość. Kształtują prawidłową postawę, wzmacniają i rozciągają mięśnie oraz wyrabiają orientację przestrzenną, pamięć ruchową, koordynację.
6. "Świat otwarty dla przedsiębiorczych" - aktywizacja zawodowa, poznanie predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności kluczowych zwiększających szanse na zatrudnienie, wskazanie nowych możliwości w uzyskaniu pracy.
7. „Zajęcia psychologiczno-rozwojowo-terapeutyczne” - mające na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,wyrównywanie deficytów rozwojowych i harmonizowanie rozwoju, pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych (sensoryzmów, zachowań agresywnych).
8.„Terapia tańcem” - głównym założeniem zajęć będzie obcowanie z muzyką, ruchem i tańcem. Poprzez taniec, beneficjenci wyrobią w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów.
Wróć do spisu treści