V Walne zebranie - Witamy w portalu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących - SWN

Stowarzyszenie
Wspierania
Niesłyszących
Przejdź do treści
Działalność Stowarzyszenia


PROTOKÓŁ
z V WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN
odbytego dnia 27 WRZEŚNIA 2008 r. w Przemyślu o godzinie 1100.
Porządek obrad:
 1. Wstęp
 2. Otwarcie obrad – powitanie przybyłych.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Zjazdowych.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących w Przemyślu za okres od 24.06.2006 r. do. 26.07.2008 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 10. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
 11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia,
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej,
 13. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 14. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia.
 15. Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych.
 16. Zakończenie obrad.
Ad.1 Wstęp
Rozpoczęcie Walnego Zebrania o godzinie 11.00. Na ogólna liczbę 45 członków Stowarzyszenia na zebranie przybyło 32 członków.

Ad.2 Otwarcie obrad
Prezes Stowarzyszenia przywitał przybyłych członków i uznał zebranie za otwarte.

Ad.3 Przyjęcie porządku obrad.
Zaproponowany porządek obrad i Regulamin Walnego Zgromadzenia został przyjęty przez uczestników zebrania.

Ad.4 Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Zaproponowano skład Prezydium zebrania w osobach:

Przewodniczący          - Zbigniew Berestecki
Sekretarz - Anna Uchman
Powyższy skład Prezydium zebrani zaakceptowali, w głosowaniu jawnym – głosów za 32, przeciw 0 , wstrzymało się od głosu 0.

Ad.5 Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia
Przewodniczenie obradom przejął Zbigniew Berestecki przedstawiając zgłoszone przez zebranych kandydatury do poszczególnych Komisji Zjazdowych:
	Komisja Mandatowa :
Ryba Roman
Martusewicz Katarzyna
Samoił Jan
Skład powyższej Komisji przyjęty został w głosowaniu jawnym – 32 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.
Komisja Mandatowa przeliczyła zebranych członków, sprawdziła zgodność z listą obecności.
Komisja mandatowa stwierdziła, że liczba zebranych 32 członków (45 członków Stowarzyszenia) umożliwia przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem i że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących – SWN z siedzibą w Przemyślu jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Po dokonanych czynnościach komisja została rozwiązana.
      Komisja Uchwał i Wniosków:
Ryba Roman
Martusewicz Katarzyna
Samoił Jan
Powyższy skład Komisji został przyjęty w głosowaniu jawnym, w którym: osób było za 32, wstrzymało się od głosu 0, głosów sprzeciwu 0.

Ad.6 Sprawozdanie Zarządu SWN
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Niesłyszących – SWN w Przemyślu przedstawił zebranym Prezes ustępującego Zarządu Zbigniew Berestecki.

Ad.7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił p. Roman Ryba, sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego p. Anna Wołczyk.

Ad.8 Dyskusja
Omówienie spraw bieżących oraz planów rozwoju stowarzyszenia.
Wnioski zostały skierowane do Komisji Uchwał i Wniosków. Wobec braku dalszych chętnych dyskusja została zamknięta.
Ad.9 Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w głosowaniu jawnym (32 osób za, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0).

Ad.10 Wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
W celu przeprowadzenia wyborów do władz Stowarzyszenia została wybrana Komisja Skrutacyjna w głosowaniu jawnym (liczba głosów za 32, przeciw 0, wstrzymało się 0).
	Skład Komisji Skrutacyjnej:
Zych Dorota Gorczyńska Barbara Czekańska Joanna
Zgłoszono następujące kandydatury na Prezesa:
Berestecki Zbigniew
Lista kandydatów została zamknięta.
Na Prezesa Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym został wybrany:
Berestecki Zbigniew
(liczba głosów za 31 , przeciw 0, wstrzymała się 1).

	 	Zgłoszono kandydatury na członków Zarządu:
Delendowska Beata Lato Agata Południak Jadwiga Sobolak-Jurczenia Elżbieta UchmanAnna
W związku z brakiem innych kandydatur lista kandydatów została zamknięta.
	 	Na członków Zarządu zostały wybrane w głosowaniu tajnym następujące osoby:

Delendowska Beata głosów:26 Sobolak-Jurczenia Elżbieta głosów:31 Południak Jadwiga głosów:25 Uchman Anna głosów:28
Zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej:
Ryba Roman Wołczyk Dorota Bielecka Monika
W związku z brakiem innych kandydatur lista kandydatów została zamknięta.
Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane w głosowaniu tajnym następujące osoby:
Ryba Roman głosów: 31 Wołczyk Dorota głosów: 32 Bielecka Monika głosów: 32
Zgłoszono kandydatów do Sądu Koleżeńskiego:
Wołczyk Anna Tymczyszyn Julitta Fedorcio Małgorzta W związku z brakiem innych kandydatur lista kandydatów została zamknięta.
Do Sądu Koleżeńskiego zostały wybrane w głosowaniu tajnym następujące osoby:

		Wołczyk Anna		głosów: 32 		Tymczyszyn Julitta	głosów: 32 		Fedorcio Małgorzata	głosów: 32 
Podjęcie Uchwały zgodnie ze statutem Stowarzyszenia § 23 pkt.2 w sprawie wyboru Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W głosowaniu tajnym w formie Uchwały Nr 1 zostały wybrane władze Stowarzyszenia: 
Prezes: - Berestecki Zbigniew
Członkowie Zarządu:
- Uchman Anna - Sobolak-Jurczenia Elżbieta - Południak Jadwiga - Delendowska Beata
Komisja Rewizyjna:
- Roman Ryba - Wołczyk Dorota - Bielecka Monika
Sąd Koleżeński:
- Wołczyk Anna - Tymczyszyn Julitta - Fedorcio Małgorzata

(liczba głosów za 32, przeciw 0, wstrzymało się 0).
Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym statutem i regulaminem zebrania.

Ad. 11 Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia
Na pierwszym swoim posiedzeniu ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd:

Prezes - Berestecki Zbigniew

Członkowie Zarządu:

Wiceprezes - Uchman Anna
Skarbnik - Sobolak-Jurczenia Elżbieta
Sekretarz - Południak Jadwiga
Członek - Delendowska Beata

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Roman Ryba
Członek - Wołczyk Dorota
Członek - Bielecka Monika

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący - Wołczyk Anna
Członek - Tymczyszyn Julitta
Członek - Fedorcio Małgorzata

Ad.13 Przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych.
Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała:

Wnioski:
Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla członków stowarzyszenia.
Wnioski zjazdowe zostały przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Uchwały:
Uchwał Nr 1 zgodnie ze statutem Stowarzyszenia § 23 pkt.2 w sprawie wyboru Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

Ad.13 Zakończenie obrad ( foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 ).
Wróć do spisu treści